مردی با چادر سپید

مردی با چادر سپید

به نام خدا طرح سریال فاخر مردی با چادر سپید وقتی که توسط استاد گرانقدر و ارجمندم جناب آقای گودرز هوشمند با شخصیت فرزانه و نا تکرار محمد بهمن بیگی آشنا شدم از دو سو غم و افسوس جان و روان مرا فرا گرفت . ابتدا آنکه چرا شخصیتی این چنین والا در جامعه ی […]