مجموعه مستند کژدم

مجموعه مستند کژدم

بیش از سه دهه مطالعات و پژوهش های دکتر روح الله دهقانی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کاشان درباره کژدم ها و پژوهش های علمی دکتر عباس زارع میرک آبادی استاد تمام دانشگاه و رئیس آزمایشگاه های سموم جانوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پیرامون جانوران سمی از جمله کژدم ها ، همچنین تلاش بی وقفه ی آقای دکتر بابک وزیریان زاده استاد تمام دانشگاه جندی شاپور اهواز در خصوص این موجودات، به عنوان سه راس یک مثلث علمی بوده و فعالیت های علمی و پژوهشی چندین ساله ی این افراد دستمایه و پشتوانه ای برای خلق مجموعه مستندی با عنوان کژدم شده است.