به نام خدا

مستند سبک سنگین

مستند سبک سنگین

چوپانی پیر با اندامی خمیده و چهره ای درهم شکسته و موهایی ژولیده بر تنه ی درختی خشک تکیه زده و در حال نگریستن به فضای دور دست ، غرق تفکر است . چوپان به چه می اندیشد ؟ انگار او چیزی را در فراسوی دیدار خود می بیند و صدایی برخواسته از ذهن را می شنود !

مستند سبک سنگین

آری چوپان روزگار نوجوانی خود را می بیند ، نوجوانی که در سایه درختی کهن سال بر دامنه ی تپه ای سرسبز نشسته و برای گوسفندان خود نی می نوازد . وه ! چه گوش نواز و دلنشین است نوای نی چوپان و چه دل فریب است شکوه علفزار که هم چون مخملی سرسبز بر تن کوه و دشت پوشیده شده است . وه !  چه زیباست …

مستند سبک سنگین

حالا بنگرید ، چوپان را بنگرید ، طبیعت پیرامون او را بنگرید . هرچه را نگریستنی است ؛ بنگرید . چه می بینید ؟ چه چیزی دل نواز است ؟ چه بر سر خاطره ی افسونگر چوپان آمده است ؟

مستند سبک سنگین

این گفتار سرآغاز مستند سبک سنگین به تهیه کنندگی و کارگردانی امرالله محمودی می باشد . در این مستند به مبحث دامداری سبک درگستره ی ایران پرداخته می شود و شیوه و راهکارهای اصولی دامداری سبک به ویژه با شرایط خشک سالی موجود کشور از نظرگاه کارشناسان مجرب و آزموده مورد بحث و بررسی علمی قرار می گیرد .

مستند سبک سنگین

سالهای سال است که دنیای پیرامون ما تغییر کرده است . در سال های اخیر اقیلم سرزمین ما دستخوش دگرگونی های شدید عوامل طبیعی و انسانی شده است . اما جای بسی شگفتی و تاسف است که هنوز در بسیاری از موارد در نوع اندیشه و رفتار ما تغییر چندانی به وجود نیامده است ! آنچه که ما می شنویم صدای زنگ خطر است نه نوای نی چوپان ، نه صدای آبشار ، نه ترنم پرندگان در دل کوهسار …

مستند سبک سنگین

نمونه بارز این عدم تغییر را به وضوح می توان در نوع نگرش ما به مقوله ی دامداری سبک دید . اگر با چشمان نافذ و اندیشه ای هوشمند به شیوه دامداری سبک که شامل  پرورش و نگهداری بز و گوسفند می باشد ، بنگریم ؛ تصویری از دوران تاریخی زندگی اجدادمان در ذهن های ما متبادر می شود . البته با این تفاوت که در آن دوران از کنار هر تکه سنگ ، چشمه ای می جوشیده و در بستر هر جوی و رودی جریان آبی می خروشیده است .

مستند سبک سنگین

اما حالا چه ؟ با این وضعیت اسف بار کم آبی و قهر طبیعت ، مسیر پُر طلاطم دام سبک به کجا خواهد رفت . واقعیت این است که خاطره های چوپانان پیر فقط در خاطر خسته ی آنان باقی خواهد ماند. آنچه که مسلم است این است که حداقل در چند سال پیش رو ، معجزه ای بر پهنه ی آسمان و در دل طبیعت پیرامون ما روی نخواهد داد و تنها این نوع نگرش و اندیشه ی ماست که  می تواند اعجاز آفرین باشد .

مستند سبک سنگین

دام سبک وابسته به ماهیت خود و از همه مهمتربا توجه به شرایط اقلیمی موجود در ایران ، زیان های بسیار سنگین و غیر قابل جبران بر پیکره ی منابع طبیعی و میحط زیست کشورمان وارد می کند .  حالا وقت آن رسیده است که وضعیت را با دقت سبک سنگین کنیم و با اندیشه ای هوشمندانه ، بهترین الگو ها و گزینه های موجود را برای دامداری سبک و توسعه ی آن انتخاب کنیم و این موضوع حیاتی و بسیار مهم را همواره مد نظر داشته باشیم  که دیگر فرصتی برای آزمون و خطا و عملکرد اشتباه برای ما وجود نخواهد داشت …

مستند سبک سنگین

 

البته جای بسی خوشبختی و افتخار است که در زمینه ی اصلاح ژنتیک ، بهره برداری از نژادهای برتر بز و گوسفند و توسعه ی دامداری های محصور اقدامات بسیار ارزشمندی به ویژه در مناطق کویری سرزمین ما انجام شده است. مستند سبک سنگین با تکیه بر همین ارزش ها و دست آوردهای علمی و عملی ، برترین و مناسب ترین شیوه ی دامداری سبک را در جغرافیای ایران معرفی خواهد نمود و مسیر صحیح ، کم خطر و پربازده دامداری نوین و صنعتی را به مخاطبین عام و خاص ارائه خواهد داد .

مستند سبک سنگین

مجری طرح مستند سبک سنگین شرکت فیلم سازی سیما نگار قاب طلایی می باشد