به نام یگانه ی آسمان و زمین

مستند مسعود نامه

مستند مسعود نامه

مدت : ۴۰ دقیقه

من کوشیدم جنبه های انسانی و قهرمانی او را شاعرانه جلوه دهم . این اثر انگاره ایست از چهره ناتکرار رستمانه ، عارفانه و عاشقانه مسعود . او قهرمان مرکزی داستان ، سیمای بدیعی و آرمانی است .

Masoodnameh (3)
این مقدمه کوتاه را استاد مومن قناعت شاعر فرهیخته و پُرآوازه تاجیک درسرآغاز منظومه ی حماسی « مسعود نامه » آورده است . مسعود نامه منظومه ای ارزشمند و حماسی درباره ی شخصیت وارسته ی احمد شاه مسعود است .

Masoodnameh (2)
امرالله محمودی تهیه کننده و کارگردان مستند مسعود نامه با آوردن مقدمه ی منظومه در ابتدای مستند ، شخصیت برجسته شیر دره ی پنجشیر را از لایه های پنهان فضای ذهن و اندیشه ی توانمند مومن قناعت فراخوانده است .

Masoodnameh (5)
هنر زبان تصویر کارگردان و هنر زبان شعر شاعر، مستند مسعود نامه را به اثری تلفیقی از هماهنگی و هم صدایی هنر با هنر بدل کرده است . دلباختگی و شیفتگی بدون قید و شرط شاعر و کارگردان نسبت به شخصیت برجسته ی احمد شاه مسعود موجب غنای هرچه بیشتر مستند مسعود نامه شده و این اثر هنری را ماندگارتر نموده است …

Masoodnameh (8)